Statut TMD


S T A T U T

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

Towarzystwo Miłośników Dłutowa, zwane w dalszych postanowieniach statutu TMD jest Towarzystwem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

  § 2

1. Terenem działania TMD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania     swoich celów TMD może prowadzić działalność poza granicami kraju pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

2. Siedzibą TMD jest miejscowość Dłutów.

3. TMD jest zawiązane na czas nieograniczony.

4. TMD posiada prawo zakładania kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

5. TMD ma prawo użytkowania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


  § 3


TMD działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 79/2001, poz. 855 z późn. zmianami ).


Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

   § 4

Celami TMD są : krzewienia miłości do Dłutowa, pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o Dłutowie i gminie Dłutów, o ich przeszłości i bieżących osiągnięciach.

   § 5

Formami działania TMD są :

1. Rozwijanie działalności kulturalnej i oświatowej.

2. Inicjowanie i wydawanie publikacji o gminie Dłutów.

3. Inicjowanie  konkursów, wystaw, odczytów i spotkań autorskich.

4. Utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami gminy Dłutów , mieszkającymi poza granicami gminy.

5. Wydawanie własnych dyplomów pamiątkowych i znaczków związanych z gminą Dłutów.

6. Współdziałanie z samorządem gminy w prowadzeniu Izby Tradycji Gminy Dłutów oraz w organizowaniu imprez o charakterze patriotyczno–wychowawczym.

7. Rozwijanie współpracy z placówkami naukowymi oraz społeczno–kulturalnymi, udzielanie im pomocy w organizowaniu badań nad przeszłością i teraźniejszością gminy.

8. Gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów i pamiątek z przeszłości gminy.


III Rozdział


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 6

Członkami TMD mogą być osoby fizyczne. Członkowie mogą być zwyczajni lub honorowi.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, wyrażająca wolę współdziałania w realizacji celów TMD, która złoży deklarację, zatwierdzoną uchwałą Zarządu TMD.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, w kole młodzieżowym – 14 lat.

3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcie w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


     § 8


1. Członkiem honorowym TMD może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój TMD.

2. Godność członka honorowego, za pisemną zgodą zainteresowanego, nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, albo co najmniej pięciu członków TMD.

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

4. Członek honorowy zachowuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz TMD.


 § 9


Członkowie TMD mają prawo do :

1. Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz TMD.

2. Uczestniczenia w zebraniach TMD z głosem decydującym.

3. Uczestniczenia w innych formach spotkań organizowanych przez władze TMD.

4. Zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz TMD.

5. Korzystania z pierwszeństwa we wszystkich przejawach działalności TMD.

 § 10


           Członkowie TMD mają obowiązek :

1. Aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności TMD.

2. Dbać o dobre imię i autorytet TMD.

3. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.

4. Regularnie opłacać składki członkowskie ( z wyjątkiem członków honorowych ).

§ 11


Członkostwo w TMD ustaje wskutek :

1. Wystąpienia z TMD poprzez rezygnację zgłoszoną na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.

2. Śmierci członka TMD.

3. Wykreślenia lub wykluczenia z listy członków, dokonanego przez Zarząd. Wykluczenie może nastąpić także za ciężkie naruszenie statutu TMD. Skreślenie następuje na skutek zerwania więzi z TMD, niepłacenia ponad 2 lata składek członkowskich, systematycznego nieuczestniczenia w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd. Od decyzji Zarządu można się odwołać do najbliższego Walnego Zebrania Członków TMD.

4. Utraty przez członka TMD praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.


Rozdział IV


WŁADZE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA


§ 12

 Władzami TMD są :

1. Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna.

3. Zarząd TMD.


§ 13

1. Kadencja wszystkich władz TMD trwa cztery lata.

2. Uchwały władz TMD zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbywa się jawnie, jednakże na wniosek zwykłej większości uczestników zebrania lub posiedzenia, głosowanie odbywa się tajnie.

3. W razie ustąpienia członka władz TMD, władze te mogą dokooptować członków, z tym że wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi zatwierdzić Walne Zebranie Członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 14


Walne Zebranie Członków


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą TMD.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni    i honorowi.

3. Walne Zebranie Członków odbywa się co roku. Zwołuje je Zarząd pismem Prezesa. Do prawomocności Walnego Zebrania wymagana jest 1/2 stanu członków. W przypadku braku przewidzianej liczby członków Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie i uchwały wówczas powzięte są prawomocne bez względu na liczbę obecnych osób.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków. Uchwały  zapadają zwykłą większością głosów.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

a. ustalanie zasad co do głównych kierunków działalności TMD,

b. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,

c. uchwalanie budżetu i wysokości składek,

d. uzupełnianie w trakcie kadencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej co 4 lata,

f. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie TMD –  z uwzględnieniem § 19,

h. podjęcie uchwały o rozwiązaniu TMD oraz określenie sposobu likwidacji i przeznaczenia jego majątku – z uwzględnieniem § 19,

i. tworzenie, reorganizacja lub likwidacja kół TMD.


§ 15

Zarząd Towarzystwa Miłośników Dłutowa


1. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków TMD w liczbie  5 do 9 osób.

2. Zarząd spośród swojego składu wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika  i sekretarza.

3. Zebrania Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w kwartale.

4. Do ważności uchwał wymagana jest większość głosów Zarządu w obecności prezesa lub wiceprezesa. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

5. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa, a w szczególności :

a. realizuje uchwały i wytyczne zebrań członkowskich,

b. realizuje uchwały własne i zalecenia Komisji Rewizyjnej,

c. kieruje działalnością Towarzystwa i organizuje jego pracę.

      6.  W skład Zarządu wchodzą automatycznie – z racji pełnionej funkcji  – przewodniczący kół TMD, liczących co najmniej 10 członków.

       7.  Uchwały Zarządu może uchylić Walne Zebranie Członków.


  § 16

Reprezentowanie Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań finansowych


1. Reprezentowanie Towarzystwa Miłośników Dłutowa oraz składanie oświadczeń w sprawach majątkowych należą do kompetencji Zarządu.

2. Do ważności pism i dokumentów w sprawach wymienionych w punkcie 1 wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu spośród czterech upoważnionych : prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza – z zachowaniem podstawowego wymogu, że jednym z dwóch podpisujących musi być prezes lub skarbnik Zarządu.


    § 17

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Miłośników Dłutowa


1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli na działalnością TMD : bada jego gospodarkę i stan organizacyjny.

2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków i składa się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i członków.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący przynajmniej raz w roku.

4. Sprawozdania i wnioski Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków corocznie, a na zakończenie kadencji władz TMD załącza wniosek dotyczący absolutorium dla Zarządu TMD.

5. Komisja Rewizyjna składa wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie jego nie zwołania w określonym terminie.


     § 18

Koła Towarzystwa Miłośników Dłutowa


1. Koło TMD może powstać wówczas, gdy chęć wstąpienia do niego zgłosi przynajmniej pięć osób. TMD może tworzyć koła młodzieżowe, jednocześnie wyznaczając opiekuna tego koła, zatwierdzonego przez Zarząd TMD.

2. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła liczącego do 10 członków wybiera się przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Koła. W Kole powyżej 10 członków wybiera się Zarząd w liczbie od trzech do pięciu członków, spośród nich wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. Kadencja zarządu trwa 4 lata, powinna się kończyć przed upływem czteroletniej kadencji władz TMD.

3. Zebrania Koła odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż dwa razy   w roku.

4. Do zadań Koła należy wspomaganie realizacji zadań całego Towarzystwa, zwłaszcza :

a. przygotowywanie artykułów do pisma „Kronika Gminy Dłutów”,

b. inicjowanie konkursów, wystaw, odczytów i spotkań autorskich,

c. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami gminy Dłutów, mieszkającymi poza granicami gminy,

d. gromadzenie i zabezpieczanie dokumentów i pamiątek z przeszłości gminy Dłutów,

e. organizowanie dla członków Koła działalności kulturalno-oświatowej     i wypoczynkowej.


Rozdział V


MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA  

 TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA


§ 19


1. Majątek TMD stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Właścicielem całego majątku jest TMD jako osoba prawna.

3. Fundusze stanowią :

a. składki członkowskie,

b. działalność gospodarcza i wydawnicza,

c. dotacje i darowizny.


Rozdział VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20


Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania TMD wymagają 2/3 głosów, przy co najmniej połowy ogólnej liczby członków.


 § 21


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 

/Dz.U. Nr 79/2001, poz. 855, z późn. zmianami /.


Podpisy członków Zarządu TMD

/ na oryginale /



Zarząd

Skład Zarządu Towarzystwa Miłośników Dłutowa

1. Krzysztof Ochnicki – Prezes

2. Mariola Seliga – Wiceprezes

3. Halina Grochowalska – Sekretarz

4. Beata Kunicka-Kubik – Skarbnik

5. Karolina Reliszka – Członek

6. Gabriela Idzikowska – Członek

7. Danuta Syryczyńska – Członek

Zarząd wybrany został na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 5 września 2020 r.

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Maciej Bukowiecki – Przewodniczący

2. Łucja Rydz – Z-ca Przewodniczącego

3. Gabriela Stawicka – Członek

Komisja Rewizyjna wybrana została na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 5 września 2020 r.